تشریح جزئیات و نرخ‌‌های بیمه زنان خانه‌دار و دانشجویان

به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، «غلامرضا محمدی» افزود: بیمه‌های خویش‌فرما و پوشش سهل و آسان آن، با ارقام متفاوت حق بیمه ایــن امکان را برای همگان فراهم می‌ســازند تا بتوانند خدماتی را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند که در این خصوص می‌توان به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه زنان خانه‌دار و بیمه دانشجویان با نرخ‌های مختلف حق بیمه اشــاره کرد.

وی با اشاره به نرخ‌های گوناگون حق بیمه مشاغل آزاد، زنان خانه‌دار و دانشجویان، اظهار داشت: یکی از نرخ‌های حق بیمه مشاغل آزاد بیمــه بازنشســتگی و فــوت بعد از بازنشســتگی بــا نرخ 12 درصــد حق بیمه است و متقاضی می‌تواند از خدمات و مزایای بازنشستگی و مستمری فوت بعد از بازنشستگی برخوردار شود. یعنی زمانی که طبق ماده 76 قانون تامین اجتماعی حائز شرایط سنی و سابقه‌ای شود، می‌تواند درخواست بازنشستگی کند. در صورتی که بیمه شده مذکور پس از بازنشستگی فوت کند، برای خانواده‌اش مستمری بازماندگان در نظر گرفته می‌شود و در این حالت کلیه بازماندگان واجد شــرایط (همســر، فرزندان و پدر و مادر) تا زمانی که شرایط لازم را دارند می‌توانند از مستمری و کلیه خدمات درمانی ســازمان باتوجه به پرداخت حق سرانه درمان بهره‌مند شوند.

محمدی ادامه داد: یکی دیگر از نرخ‌های حق بیمه مشاغل آزاد، زنان خانه‌دار و دانشجویان بیمــه بازنشســتگی و فوت قبل و بعد بازنشســتگی با نرخ 14 درصد است که در این نــوع از بیمه در صورت فوت بیمه شده اصلی چه قبل و چه بعد از بازنشســتگی، بازماندگان وی می‌توانند از مستمری و خدمات درمانی باتوجه به پرداخت حق سرانه درمان برخوردار شوند.

وی بیمــه بازنشســتگی، فــوت و ازکارافتادگی با نــرخ 18 درصد حق بیمــه را یکی دیگر از نرخ‌های حق بیمه مشاغل آزاد، زنان خانه‌دار و دانشجویان دانست و گفت: در این نوع از بیمه متقاضی می‌تواند از خدمات مستمری بازنشستگی و فوت و ازکارافتادگی غیرناشی از کار برخوردار شود.

محمدی افزود: بیمه‌شدگان مشاغل آزاد، دانشجویان و زنان خانه‌دار با نرخ‌های متفاوت اشاره شده می‌توانند با پرداخت سرانه درمان از خدمات درمانی تامین اجتماعی نیز بهره‌مند شوند لیکن دانشجویان و زنان خانه‌دار چنانچه تحت تکفل پدر و مادر یا همسر بیمه شده تامین اجتماعی باشند می‌توانند کماکان بدون پرداخت سرانه درمان از خدمات دفترچه درمان نیز بهره‌مند شوند.

منبع: ایلنا